Činnosti poskytované CPPPaP

 

V oblasti vzdelávacieho vývinu :

 
 • psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika, rediagnostika, poradenstvo a terapia, vrátane podávania návrhov na zaradenie alebo preradenie žiaka do príslušného typu vzdelávania - školy alebo triedy,
 • komplexná starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia,
 • prevencia školskej neúspešnosti,
 • poradenstvo pri učení sa pod možnosti dieťaťa,
 • pomoc pri nedostatočnej motivácii k učeniu,
 • depistáž a posudzovanie školskej zrelosti detí,
 • identifikácia nadaných, talentovaných a tvorivých žiakov a študentov, poradenstvo pri riešení osobnostných a sociálnych problémov nadaných žiakov.
 

V oblasti osobnostného vývinu:

 
 • pomoc pri záťažových a krízových situáciách, disharmonickom vývine osobnosti a osobnostných ťažkostiach rôznej etiológie,
 • pomoc v osobnostnom vývine žiaka (adaptácia na nové podmienky a situácie, efektívne učenie, zvládanie záťažových situácií),
 • poradenstvo, programy zamerané na rozvoj a optimalizáciu osobnosti.
 

V oblasti sociálneho vývinu:

 
 • prevencia v sociálnej interakcii (vzťahy v školskej triede, riešenie konfliktov, výchova k manželstvu a rodičovstvu, efektívna komunikácia),
 • riešenie adaptačných a socializačných problémov a vzťahov, ťažkostí v komunikácii a sebaregulácie,
 • detekcia sociálno-patologických javov (šikanovanie, látkové a nelátkové závislosti, prevencia voči rasizmu, intolerancii a diskriminácii, obchodovanie s ľuďmi, sekty a kulty), formovanie postojov k zdravému životnému štýlu,
 • poskytovanie komplexnej starostlivosti o deti s poruchami správania (ADHD/ADD, porucha opozičného vzdoru atď.).
 

V oblasti karierového vývinu:

 
 • pomoc pri životnom plánovaní, voľbe štúdia, povolania a pracovného uplatnenia, aktivizácia vnútorných potenciálov,
 • sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách na štúdium na stredných a vysokých školách, o trhu práce a pod.,
 • individuálna a skupinová práca so žiakmi s problémami v profesijnom vývine.
 

Psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, orientačnej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov.

 

Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Je členom tímu odborných zamestnancov v centre a vyjadruje sa k odporúčaniam pre zaradenia dieťaťa do školskej integrácie.

 

Liečebný pedagóg vykonáva odbornú činnosť v rámci terapeuticko-výchovnej pomoci deťom a žiakom, ktorí majú poruchy vývinu alebo správania. Poskytuje terapeuticko-výchovnú pomoc a poradenstvo zákonným zástupcom detí a žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, vrátane odborných činností spojených s reedukáciou porúch správania.

 

Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnené deti a žiakov, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zaradení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania. Podieľa sa na kariérovom poradenstve a to v spolupráci so psychológom centra a realizuje sa i v oblasti metodiky výchovného poradenstva. Vykonáva expertíznu činnosť a osvetovú činnosť.

 

Oddelenie prevencie sociálno-patologických javov a výchovného poradenstva

 

V úzkej spolupráci s rodinou a školou poskytuje komplexnú, špecifickú a kvalifikovanú starostlivosť deťom a mládeži ohrozeným sociálno-patologickými javmi. Ide o odbornú preventívnu, výchovnú, psychologickú a psychoterapeutickú pomoc deťom a mládeži, rodičom a učiteľom (koordinátorom prevencie, výchovným poradcom, triednym učiteľom).

 

V oblasti univerzálnej prevencie:

 
 • zameranie na vekuprimerané vedomé úsilie o uprednostňovanie nerizikového správania a neohrozujúci spôsob života (aktivity jednorazové alebo opakované),
 • pôsobenie na žiakov a študentov, aby získali negatívny vzťah k rizikovému užívaniu návykových látok, prejavom agresívneho správania a šikanovania, rasizmu, intolerancii a diskriminácii (prevencia všetkých sociálno-patologických javov),
 • vplývanie na zvýšenie porozumenia o (zdravotných a sociálnych) dôsledkoch rizikového správania, na základe sprostredkovaných odborných informácií.
 

V oblasti selektívnej prevencie:

 
 • včasná intervencia pre ohrozených žiakov, študentov alebo rizikové triedy,
 • zabraňovanie prehlbovania vzniknutých porúch u jednotlivcov a kolektívov,
 • intervenčný program „na kľúč", t.j. program, ktorý je prispôsobený konkrétnym potrebám a problémom triednych kolektívov,
 • diagnostika triednych kolektívov, nápomocná pri odkrývaní javov ako šikanovanie, záškoláctvo, kriminalita.
 • využívanie interaktívnych a zážitkových techník, modelových situácií, brainstormingu, výkladu, diskusie.
 

 

Oddelenie psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, terapie a poradenstva

 
 • psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika,
 • posudzovanie školskej spôsobilosti detí pred vstupom do 1.ročníka,
 • intervencia pri nerovnomernom a zaostávajúcom vývine,
 • špecifické a vývinové poruchy učenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia,
 • rediagnostika individuálne začlenených žiakov,
 • špeciálnopedagogické stretnutia a reedukačné cvičenia zamerané najmä na nácvik oslabených dielčích funkcií CNS, korekciu dyslexie, dysortografie a dyskalkúlie, realizácia stimulačných skupín pre deti s odloženou školskou dochádzkou zameraných na stimuláciu oslabených a zaostávajúcich funkcií CNS - nácvik zrakovej a sluchovej percepcie, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky,
 • poruchy pozornosti a hyperaktivita - ADD/ADHD,
 • starostlivosť o deti s výchovnými ťažkosťami, poradenstvo pre rodičov a pedagógov,
 • poruchy osobnostného, emocionálneho a sociálneho vývinu,
 • narušený psychosociálny vývin a ohrozenie sociálno-patologickými javmi,
 • starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • identifikácia nadaných a talentovaných detí,
 • poradenstvo v oblasti emocionálneho a osobnostného vývinu, intervencia v krízových životných situáciách,
 • terapeutická starostlivosť o klientov, individuálna alebo skupinová, podľa typu diagnózy a závažnosti stavu,
 • orientačné vyšetrenia školskej spôsobilosti podľa požiadaviek MŠ,
 • realizácia metodických návštev škôl a predškolských zariadení, zameraných na riešenie aktuálnych problémov, zvlášť u žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami,
 • poskytovanie odborných konzultácií rodičom, pedagógom, žiakom,
 • realizácia besied a prednášok na základe ponukového listu.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one