Program je určený žiakom prvého stupňa ZŠ a ŠZŠ. Program je zameraný na prácu s kolektívmi. Skupinovou prácou so žiakmi sa usilujeme podnietiť skvalitnenie vzťahov a nácvik žiaduceho sociálneho správania. Prostredníctvom rozprávkových príbehov sa zameriavame na sebapoznanie, úprimnosť, otvorenosť k sebe aj k iným. Každá rozprávka obsahuje dve časti. V prvej vysvetľujeme deťom fungovanie ich vnútorného sveta pri konkrétnych problémoch a v konkrétnych situáciách a v druhej, ktorá nadväzuje na prvú, deti aplikujú rady v konkrétnej situácii. V závere týchto dvoch častí sú vždy ponaučenia, ktoré tvoria jednoduché zhrnutie pre pochopenie konkrétneho problému.   Informácie z rozprávok pomáhajú deťom riešiť nedorozumenia spôsobom, pri ktorom sa vysvetľujú obom stranám pohnútky ich správania pomocou vedomostí zo sebapoznávania. Cieľom programu je skvalitnenie medziľudských vzťahov v triednom kolektíve, ale i využitie naučeného v každodennom živote. V rámci stretnutí sa venujeme nasledujúcim témam: sebaspoznávanie, zdravé sebavedomie, úcta k iným, komunikácia, efektívne riešenie konfliktov, efektívna spolupráca, rešpektovanie a dodržiavanie pravidiel a noriem. Aktivity v triede sú vždy realizované prostredníctvom zážitkových techník a hier, ktoré vedú k osobnej skúsenosti, sprievodnému emocionálnemu zážitku a tým podporujú proces sociálneho učenia. Na záver každého stretnutia deti vždy dostanú tematicky orientovaný pracovný list, ktorý je stručným zhrnutím prebranej témy. Program, je rozložený na 5 dvojhodinových stretnutí.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one