SPT je program, ktorý využívame na zlepšenie medziľudských vzťahov v triede, pri výskyte  intolerancie, fyzických útokov, šikanovania, nerešpektovania pedagógov, vyčleňovania niektorých jednotlivcov z kolektívu a pod. Venujeme sa v ňom  otázkam empatie, komunikácie, riešenia konfliktov, kooperácie v skupine i sebareflexie. Jednotlivým témam je venovaná pozornosť prostredníctvom zážitkových techník, podporujúcich proces sociálneho učenia, ktorý je založený na osobnej interpersonálnej skúsenosti a sprievodnom emocionálnom zážitku. Pri práci  využívame  tieto formy práce: rozhovor, hranie rolí, sebahodnotenie, ústnu i písomnú spätnú väzbu, prvky arteterapie i artefiletiky a projektívne techniky. Program pozostáva minimálne  z 8 stretnutí, ktoré sa konajú raz týždenne v rozsahu 2 vyučovacích hodín.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one