Ponukový list
 
Pre pedagógov, rodičov:

 
 • Zdravý psychický vývin a posilňovanie psychickej odolnosti dieťaťa
 
 • Riešenie výchovných problémov u detí predškolského veku (vzdor, klamanie, nadmerný nepokoj, ....)
 
 • Základné princípy a zásady výchovy dieťaťa školského veku
 
 • Rizikové faktory vzniku emocionálnych a neurotických ťažkostí
 
 • Hyperaktívne dieťa a jeho výchovné vedenie v domácom i školskom prostredí
 
 • Školská spôsobilosť a nástup dieťaťa do 1. ročníka základnej školy – možnosť spojiť s orientačným vyšetrením školskej pripravenosti priamo v priestoroch materskej školy
 
 • Adaptácia na školu, psychohygiena domácej prípravy, zásady efektívneho učenia
 
 • Výukové ťažkosti u žiakov základných škôl, ich príčiny a možnosti riešenia
 
 • Stimulácia vývinu u detí s odloženou školskou dochádzkou, rozvoj myslenia, všeobecných rozumových funkcií, jemnej motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky
 
 • Diagnostika žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia
 
 • Reedukácia ťažkostí u detí s vývinovými poruchami učenia
 
 • Realizácia individuálneho začlenenia (školskej integrácie) v ZŠ
 
 • Depistážny skríning žiakov prvých a druhých ročníkov – podchytenie prvých náznakov porúch učenia
 
 • Žiak s ADHD, ADD
 
 • Prevencia domáceho násilia na ženách. (Preventívna aktivita realizovaná formou kombinácie prednášky, zážitkovej aktivity a filmu.)
 
 • Práca s adolescentmi - neadekvátne ciele správania detí a žiakov.
 
 • Bálintovská supervízia a možnosti supervízie v školskom prostredí.
 
 • Rozprávky v adlerovskom prístupe a individuálnej psychológii.
 
 • Cit spolupatrčnosti a cit menejcenosti a ich dopad na správanie žiakov.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one