Hlavná stránka

deti.jpg

Kto sme

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je školským zariadením patriacim medzi zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. CPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom a mládeži (okrem detí so zdravotným postihom) i ich zákonným zástupcom v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. CPPPaP klientom poskytuje odborné poradenské služby zamerané najmä na diagnostiku, poradenstvo, terapiu a prevenciu deťom a mládeži až do ukončenia prípravy na povolanie.

Naše centrum v oblasti svojej pôsobnosti garantuje vysokú odbornosť a efektívnosť poskytovaných služieb.

Starostlivosť deťom, mládeži, zákonným zástupcom a pedagógom je poskytovaná bezplatne a bez odporúčania obvodného lekára. K individuálnej intervencii klienta, ktorý nedovŕšil plnoletosť, je potrebný súhlas zákonného zástupcu (výnimkou sú prípady vážneho ohrozenia duševného zdravia dieťaťa). Naším zriaďovateľom je Okresný úrad Trnava, odbor školstva.

logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one