Dyslexia

 

-         Je špecifická porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že sa dieťaťu dostáva bežného výukového vedenia, má primeranú inteligenciu a sociokultúrnu príležitosť.

-         Je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, pričom tieto poruchy sú často konštitučného pôvodu"- oficiálna definícia, prijatá Svetovou neurologickou federáciou v roku 1968.

 

U detí s dyslexiou sa objavuje pomerne veľká chybovosť pri čítaní:

-         zamieňanie graficky podobných písmen b/d, m/n, e/a a pod. ,

-         zamieňanie zvukovo podobných hlások č/c, š/s. s/z, pod.,

-         vynechávanie a vsúvanie grafém /slabík do slov (napr. namiesto slova obchod prečítajú obchodík),

-         sémantické zámeny (napríklad stôl prečíta ako stolička),

-         pomalé tempo čítania,

-         nedodržiavania interpunkcie (bodky, čiarky) a monotónnosť čítania,

-         veku neprimeraná technika čítania (neplynulé slabikovanie na konci druhého ročník

 

Dysgrafia

 

-         Je porucha grafického prejavu, písania a patrí medzi špecifické poruchy učenia.

-         Dysgrafik má problémy s grafickou stránkou písomného prejavu, s osvojením si tvarov písma, ich napodobením a zapamätaním, napriek tomu, že jeho intelektuálna úroveň je minimálne priemerná, niekedy dokonca nadpriemerná.

-         Dysgrafia sa väčšinou vyskytuje spolu s dyslexiou  a dysortografiou.

-         Môže byť vrodená, ale aj získaná, poškodením mozgu.

 

Dysortografia

 

-         Je špecifická porucha pravopisu, ktorá sa prejavuje špecifickými chybami pri písaní a neschopnosťou dieťaťa uplatňovať naučené gramatické pravidlá.

-         Dysortografik má často poruchy sluchového vnímania alebo rozlišovania - sluchová analýza a syntéza. To znamená, že dieťa nepočuje správne to, čo sa mu diktuje, hoci sluch má úplne v poriadku, nevie rozložiť a znova zložiť slovo na hlásky.

-         Pracovné tempo týchto detí je veľmi pomalé, takže často ani nestíhajú diktované vety písať.

 

 Prejavy dysgrafie a dysortografie:

-         Neúhľadný zápis písmen pri prepisovaní slova ešte horší,

-         pomalé tempo písania,

-         nerovnako veľké písmená, rôzny sklon písmen,

-         ťažkosti s dodržaním tvaru izolovaného písmena,

-         zámeny písmen, podobne ako v prejavoch dyslexie,

-         zo slov vypadávajú písmená pri písaní,

-         nedokáže rozpoznať hranice slov, píše slová spolu, alebo ich nelogicky rozdeľ

-         kŕčovité držanie pera, malý rozsah pohybu zápästia, nesprávne držanie pera, silný tlak písacej potreby,

-         nezapíše  správne diakritické a interpunkčné znamienka,

-         vie pravidlá pravopisu, ale pri písaní ich nedokáže, používať,

-         výraznejší rozdiel v kvalite písania, ak má obmedzený čas na zápis, menej chýb, ak pracuje v pohode, bez časového limitu.

 

Dyskalkúlia

 

-         Špecifická (vývinová) porucha matematických schopností.

-         Je to narušenie schopnosti rozumieť matematickým vzťahom a používať ich pri  riešení matematických úloh, aj keď celková  inteligencia dieťaťa je v norme a je vyučované bežným spôsobom.

-         Ide v podstate o poruchu abstraktného myslenia, o sťažené chápanie symbolickej  povahy grafických znakov (čísel), v čom spočíva jej podobnosť s dyslexiou.

 

Prejavy dyskalkúlie:

-     nevie správne zapísať čísla, zamieňa si tvarovo podobné čísla,

-         nechápe rad čísel /vzostupný aj zostupný/,

-     nechápe pojem číslo, nevie slovne vyjadriť počet,

-     zámeny matematických operácií,

-     ťažko sa orientuje v prechodoch cez desiatku, stovku,...

-     nedokáže doplniť postupnosti,

-     nevie sa zorientovať v číslach, v ktorých na niektorých

       pozičných hodnotách sú nuly,

-     dlho potrebuje pomoc prstov, názoru pri operáciách,

-     ťažko sa učí odčítanie s prechodom cez desiatku,

-     ťažkosti s osvojovaním si a používaním násobilky,

-     nedokáže počítať spamäti,

-     problematický zápis čísel pod seba /do stĺpcov/,

-     nedokáže riešiť zložené úlohy,

-     nedokáže si slovné zadanie prečítať, porozumieť, 

       previesť úlohu do systému čísel a pod.

logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one