Rubriky

Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Kto sme

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je školským zariadením patriacim medzi zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. CPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom a mládeži (okrem detí so zdravotným postihom) i ich zákonným zástupcom v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. CPPPaP klientom poskytuje odborné poradenské služby zamerané najmä na diagnostiku, poradenstvo, terapiu a prevenciu deťom a mládeži až do ukončenia prípravy na povolanie.

Naše centrum v oblasti svojej pôsobnosti garantuje vysokú odbornosť a efektívnosť poskytovaných služieb.

Starostlivosť deťom, mládeži, zákonným zástupcom a pedagógom je poskytovaná bezplatne a bez odporúčania obvodného lekára. K individuálnej intervencii klienta, ktorý nedovŕšil plnoletosť, je potrebný súhlas zákonného zástupcu (výnimkou sú prípady vážneho ohrozenia duševného zdravia dieťaťa). Naším zriaďovateľom je KŠÚ v Trnave.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one